Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 26/04/2017, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã tổ chức cuộc  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Tham dự cuộc họp có 48 cổ đông  trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 53,48%  tổng số cổ phần triệu tập tham dự. 
    

 

 - Cổ đông tham dự buổi họp đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán... Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 doanh thu đạt 559,75tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 91,65 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 6.763 đồng/cp . Tại cuộc họp các ý kiến của các cổ đông xoay quanh các nội dung như kết quả hoạt động của Công ty, phương hướng hoạt động năm 2018 và thời gian tới, vấn đề đầu tư tài chính vào các Công ty liên kết và lĩnh vực xây dựng…đều được Chủ tọa trả lời và được sự đồng thuận của cổ đông.
- Sau phần thảo luận các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội, như : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 24%, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 10% theo tỉ lệ 10 : 1, thay đổi mô hình quản trị Công ty, sửa đổi – bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản  trị Công ty.
 - Năm 2018, dự báo là một năm đầy triển vọng và cũng nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua những nhận định về thị trường cùng với việc đánh giá năng lực nội tại của doanh nghiệp, Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 115 tỷ đồng. Đại hội cũng đã  thông qua một số nội dung khác như: kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018, với cổ tức 24%, chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán năm 2018, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty…  Để kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý ĐHĐCĐ đã tiến  hành bầu  bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và giải tán Ban Kiểm soát theo mô hình quản trị. 
- Các nội dung làm việc tại Đại hội được sự nhất trí cao của các cổ đông giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp.
 - Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên CIC3-2 năm 2018:
 
         Đón tiếp Cổ đông, đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký làm việc tại Đại hội
 
 
                                                               Quang cảnh Đại hội
 
                                    Cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội
 
                                  Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2018

Các tin khác