Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT


Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT


Nguyễn Xuân Hiếu

Thành viên HĐQT


Nguyễn Thế Phi

Thành viên HĐQT


Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc


Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng


Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát

Phan Thị Thanh Xuân

Trưởng Ban kiểm soát


Phạm Thị Thùy Tiên

Thành viên Ban kiểm soát


Văn Hoàng Tùng

Thành viên ban kiểm soát