Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT


Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT


Thượng Văn Huyện

Thành viên HĐQT


Nguyễn Lê Văn

Thành viên HĐQT


Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc


Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng


Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát