Thông tin chi tiết

 

1/ Họ và tên:  Thượng Văn Huyện

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/12/1978

4/ Nơi sinh: Bình Dương

10/ Địa chỉ email: minhkiet166@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành Viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Miền Đông – XN Sản xuất đá Miền Đông.

13/ Số CP nắm giữ:  858 cổ phần, chiếm  … % / vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .0

+ Cá nhân sở hữu: 858 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: minhkiet166@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành Viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Miền Đông – XN Sản xuất đá Miền Đông.

13/ Số CP nắm giữ:  858 cổ phần, chiếm  … % / vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .0

+ Cá nhân sở hữu: 858 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

  

Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Nguyễn Lê Văn

Thành viên HĐQT

Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát