Thông tin chi tiết

không có dữ liệu

Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Nguyễn Xuân Hiếu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thế Phi

Thành viên HĐQT

Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát